Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Platné pro nákup prostřednictvím internetového obchodu www.kirvi.cz společnosti
ROCQUET Production s.r.o., se sídlem Janáčkovo nábřeží 157/53, 150 00 Praha 5, IČO: 080 92 885,
zapsaná v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Praze pod sp. zn. C 312869 (dále jen
„prodávající“)

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  a) Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č.
  89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti
  smluvních stran vzniklých na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a jinou fyzickou
  osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu společnosti
  prodávajícího.
 2. b) Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit
  zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v
  rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. c) Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
  Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. d) Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 5. e) Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
  nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních
  podmínek.
 6. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  a) Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky
  (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na uvedenou
  emailovou adresu kupujícího.
 7. b) Pro objednání zboží musí kupující provést výběr zboží a provést jeho „vložení“ do
  „nákupního košíku“.
 8. c) Objednávka obsahuje informace o objednávaném zboží (název a množství), způsobu
  úhrady ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží případně
  informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
 9. d) Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit
  údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu
  kliknutím na tlačítko „Objednat". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány
  za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí
  formou emailového potvrzení na emailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském
  rozhraní či v objednávce.
 10. e) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše
  kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení
  objednávky (například písemně formou emailu či telefonicky).
 11. f) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní

III. ZPŮSOBY PLATBY A CENA ZBOŽÍ
a) Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující
uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti na pobočkách prodávajícího,
bezhotovostně Online platba kartou,
dobírkou v hotovosti při přepravě zboží,
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1193419004/2700
(dále jen „účet
prodávajícího“);
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také případné náklady
spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

 1. b) V případě platby v hotovosti, bezhotovostně kartou či na dobírku je kupní cena splatná při
  převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupní cena splatná
  do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 2. c) V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn
  okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 3. d) Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k
  dodatečnému potvrzení objednávky, viz článek II odstavec e) požadovat uhrazení celé kupní
  ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku
  se nepoužije.
 4. e) Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně
 5. f) Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními
  předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy
  kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový
  doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v
  elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  a) Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní
  smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že
  předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta
  ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od
  smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní
  smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo
  spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již
  nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající
  uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní
  cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající
  kupujícímu spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
 7. b) Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v
  předchozím odstavci. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na email info@kirvi.cz
 8. c) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné
  odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího
  nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i
  zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce
  zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není
  možné vrátit.
 9. d) V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být
  prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.
  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží
  prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu
  obvyklou poštovní cestou. Právo na odstoupení od smlouvy tedy nelze chápat jako právo na
  bezplatné zapůjčení zboží.
 10. e) V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od
  kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným
  způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit
  plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím
  kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od
  kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve,
  než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu zpět odeslal.
 11. f) Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst
  proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 12. g) Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
  prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od
  kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a
  kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 13. DOPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  a) V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese
  kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 14. b) Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v
  objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 15. c) V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo
  jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady
  spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem
  doručení.
 16. d) Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží
  a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání
  porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od
  přepravce převzít.
 17. e) Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky
  prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 18. VADY ZBOŽÍ
  a) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
  obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161
  až 2174 občanského zákoníku).
 19. b) Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
  odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které
prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a
na základě reklamy jimi prováděné,
se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží
tohoto druhu obvykle používá,
zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost
nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních
předpisů.
c) Kupující je v souladu s ustanovením § 2165 občanského zákoníku oprávněn uplatnit právo
z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí (dále jen „Záruční doba“), s
výjimkou zboží, u nějž je na jeho obalu, nebo návodu k němu připojenému nebo v reklamě v
souladu s právními předpisy uvedena doba (tj. minimální trvanlivost), po kterou lze věc
použít.

 1. d) Ustanovení uvedená v tomto článku VI. obchodních podmínek se dále nepoužijí u zboží
  prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží
  způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání
  nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 2. e) Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na e-mailové adrese info@kirvi.cz Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od
  kupujícího reklamované zboží.

Podrobný reklamační řád je k dispozici na této adrese.

VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
a) Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 1. b) Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
  občanského zákoníku.
 2. c) Veškeré informace o zboží umístěné na stránkách internetového obchodu je
  informativního charakteru a nelze z něj vyvozovat právní následky.
 3. d) Výsledná cena za zboží je vždy uvedena včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží
  zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetovém obchodu. Tímto
  ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít koupit zboží za individuálně
  sjednaných cenových podmínek.
 4. e) Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí.
 5. f) Prodávající neodpovídá za služby poskytované subjekty odlišnými od společnosti
  Prodávajícího, a to zejména provozovatelů platebních systémů, nebo doručovatelů (kurýrů),
  ani za jakékoli následky jejich jednání, či práva a povinnosti s těmito službami spojené.
 6. g) Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a prodávající dostupnost zboží
  V případě, že nebude možné objednávku z jakýchkoli důvodů na straně
  společnosti prodávajícího vyřídit, bude o tom kupující telefonicky informován na e-mailové
  adrese či telefonním čísle, které uvede v objednávce jako kontaktní.

VIII. OSOBNÍ ÚDAJE KUPUJÍCÍHO
Prodávající garantuje, že zpracovává osobní údaje kupujících v souladu s právními předpisy a
dbá o ochranu práv kupujícího. Podmínky zpracování osobních údajů kupujícího naleznete
zde.

 1. ŘEŠENÍ SPORŮ
  Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
 2. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
  a) Pokud se kupující v postavení spotřebitele domnívá, že jej prodávající poškodil, nebo že
  nedostál svým závazkům, může se obrátit na naši emailovou adresu info@kirvi.cz
 3. b) Pokud se nepodaří spor vyřešit přímo, má kupující také právo na mimosoudní řešení
  spotřebitelského sporu na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném
  znění.
 4. c) Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a
  spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce.
 5. d) U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line
  formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce:
  https://adr.coi.cz/cs.
 6. e) Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu
  nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u
  prodávajícího poprvé.
 7. f) Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení
  spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na:
  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh
  zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 8. g) Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského
  sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení
  spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu
  nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
 9. h) V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu
  mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká
 10. ch) Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.
 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  a) Objednávka kupujícího je po potvrzení jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a
  prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný
  kupujícímu.
 12. b) Tyto obchodní podmínky kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem
  uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění
  platném v den odeslání objednávky, včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené
  objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Poslední aktualizace obchodních podmínek dne 1.3.2022

 

 

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení